آكريل روكش موقت نيوتن Newton Temporary Acrylic

Temp

آكريل روكش موقت در رنگهاي مختلف با تيرگي رنگ طبيعي.

داراي ثبات رنگي بالا و يكنواختي رنگ.

داراي دو نوع مايه پختني و فوري.

بدون كادميوم.

بسته بندي: نيم كيلو پودر + 250 ميلي ليتر مايع