جدا كننده Newton Coating solution

جدا كننده گچ از آكريل.

ايجاد كننده لايه اي كاملا جدا كننده بين گچ و آكريل بر روي كست بدون ايجاد آلودگي و فضاي اضافي و بر هم زدن دقت كست.

بدون ايجاد تغييرات  بر سطح آكريل در حين پخت.

بسته 250 و 500 ميلي ليتري