اپتيما Optima

Optima

NT Optima

دندان آكريلي سه لايه. گزارش سختی برینل انجام شده توسط دانشگاه ها ثابت ميكند که سری دندان اپتيما در رده بالاترين دندانهاي آكريلي سه لايه از نظر کامل ترين روش پخت، سختی و ثبات رنگي ميباشند. اين دندان داراي يكي از بالاترين مقادیر سختی سطح ميباشد. ميزان سختی برینل دندان اپتيما  27 BH می باشد. بالاترين ميزان برینل سختی پذیرفته شده جهانی برای دندانهاي آکریلی بین 23 و 29 BH است. همچنین تستهاي برش مقطعي نشان دادند که دندان اپتيما عمق واقعی رنگ و شفافیت طبيعي رنگ در تابش نورهاي مختلف را دارا ميباشد.

 

The brinell hardness reports given by the universities prove that our acrylic teeth series have the perfect harmony of firing technique, hardness and the shades. The acrylic teeth we produce have high level hardness values. The brinell hardness value of Optima acyrlic teeth is  27 BH. The universally accepted brinell hardness values for acrylic teeth are between 23 and 29 BH. Also the macro cross section reports indicated that our acrylic teeth have realistic color depth, transparency, naturality and mamelon effects of the shades. NT technology enables to make combinations for different face forms in natural appeareance.