استتيكا فلو Esthetica Flow

Esthetica Flow

تركيبي از مت متاكريلات ، فيلرهاي اين اورگانيك و ذرات نانو

اين كامپوزيت بخاطر فلو و تيكسوتراپيكي بالا براي پر كردن نواحي كه كامپوزيت هاي ديگر قادر به فلو به آن نواحي نيستند ميباشد.

اين كامپوزيتها در دو نوع Type A با فلو بيشتر و Type B با چسبندگي بيشتر در دسترس ميباشند.

مقومت بالا در برابر شوك هاي شكننده بخاطر استفاده از تكنولوژي نانو.

موجود در رنگ هاي: A3 ، A2 ، A1 و A3.5

بسته بندي سرنگ 2.5 گرمي