اسيد پوليش كروم-كبالت Electropolishing Solution

S-U-ELEKTROLYT-N

elektrolyt n

اسيد الكتروپوليشينگ مخصوص آلياژهاي كروم كبالت.

بوجود آورنده سطحي براق و پوليش شده

قابليت استفاده براي زمان طولاني بدون ايجاد خورندگي در قطعات دستگاه الكتروپوليش.

بهترين حالت كاري در درجه حرارت 35 تا 45 درجه سانتيگراد با تنظيم دستگاه بين 3.5 تا 4.5 آمپر

بسته بندي يك و 5 ليتري

 

S-U-ELEKTROLYT-SUPER

elektrolyt super

اسيد الكتروپوليشينگ مخصوص آلياژهاي كروم كبالت.

افزودني هاي اضافه شده به اين اسيد امكان پوليش بسيار دقيق و كامل حتي در كيس هاي توتال ماكزيلار را فراهم اورده ضمن اينكه زمان پوليش و ميزان برداشت از سطح آلياژ را كاهش داده است

بهترين حالت كاري در درجه حرارت 35 تا 45 درجه سانتيگراد با تنظيم دستگاه بين 3.5 تا 4.5 آمپر

بسته بندي يك و 5 ليتري