رژهاي پرداخت Polishing Pastes

S-U-Polishing Pastes

 

 

سفيد: يونيورسال براي پرداخت و براق كردن سطح تمامي مواد دنداني

صورتي: براي آماده كردن سطح و پوليش آلياژهاي كروم كبالت

زرد: براي پوليش سطح استيل و آلياژهاي پرسلن

قهوه اي: براي پرداخت و پوليش سطح تمامي انواع آكريلها

 

بسته بندي 250 گرمي