كاغذ سمباده Abrasion Paper

S-U-CORUNDUM-PAPER

Korundpa

كاغذ سمباده آماده براي استفاده با سمباده گير در رول هاي 50 متري

دوام بالا و سايش يكنواخت

موجود در 9 زبري مختلف:

80 ، 120 ، 150 ، 180 ، 400 ، 600 ، 800 ، 1000 و 1200

 

S-U-CORUNDUM-LINEN

پارچه سمباده  آماده براي استفاده با سمباده گير در رول هاي 50 متري

دوام بسيار بالا بخاطر استفاده از بيس پارچه اي به جاي كاغذ.

سايش و پوليش دقيق بخاطر نرمي و انعطاف بيس پارچه اي

موجود در زبري 220