مومهای دیپینگ Dipping Waxes

S-U-DIPPING-WAX

Dipping wax pelletes

موم دیپینگ برای ساخت انواع کپینگ با قطرهای مختلف در دستگاههای دیپینگ وکس.

سرعت بالای جامد شدن 30 ثانیه ای از هر گونه تغییر و خطا در زمان دیپینگ جلوگیری مینماید.

درجه ذوب مناسب برای دیپینگ 85 الی 90 درجه سانتیگراد که این موم در دستگاه دیپینگ S-U-TAUCHDOSE فقط در عرض یک ثانیه به این دمای مناسب میرسد.

کیفیت بسیار بالا گرفتن کپینگهای 0.4 میلیمتری را نیز ممکن مینماید.

در سه نوع : نرم الاستیک (قهوه ای) ، نرم (سبز) و بسیار نرم (زرد)

موجود در دو فرم گرانولی (بسته 300 گرمی) و بار (بسته 200 گرمی).

رنگ قهوه ای نوع نرم الاستیک بهترین کنتراست رنگی با کست و مومهای وکس آپ و سرویکال ایجاد میشود.

نوع گرانولی دقت میزان ریختن موم داخل دستگاه و کار راحت تر را به ارمغان می آورد.