مومهای قرقره ای Wax Wires

 S-U-Wax-Wire

مومهای قرقره ای با قابلیت ثبات بسیار بالا در درجه حرارتهای مختلف محیط کار.

مناسب برای استفاده در مراحل ساخت انواع  پروتز.

در سه نوع سختي : Medium Hard ، Hard و Extra Hard

در قطرهای مختلف از 2 تا 6 میلیمتر.