موم هاي یونیورسال وكس آپ Crown & Bridge Universal Waxes

 S-U-MODELING-WAX blue

modeling blue

موم وکس آپ آبی ، سخت ، مناسب براي مدلاژ سطح اكلوزال ، فرم دادن به ديواره هاي كراون و ساخت پونتيك براي ساخت ونيرهاي آكريلي و كامپوزيتي.

داراي سطح سخت با رنگي كاملا اپك و رنگ پر رنگ استفاده از آن را در زمان مدلاژ و ميلينگ آسان مينمايد.

درجه ذوب: 64 درجه سانتيگراد. بسته بندي 45 گرمي

 

S-U-MODELING-WAX green

Modeling green

موم وکس آپ ، سبز ، مديوم هارد ، مناسب براي تمامي مراحل وكس آپ. كمي نرم تر بودن اين موم مقاومت آن را در برابر شكست و ترك خوردن بالا برده است.

داراي سطح سخت با رنگي كاملا اپك و رنگ پر رنگ استفاده از آن را در زمان مدلاژ و ميلينگ آسان مينمايد.

درجه ذوب: 57 درجه سانتيگراد. بسته بندي 45 گرمي.

 

S-U-UNDERLAY-WAX

Underlay

اين موم مخصوص لبه هاي سرويكالي وكس آپ ميباشد.  اين موم نرم و معمولا غير قابل ترك و شكست ميباشد. استفاده از اين موم لبه هاي مارجين دقيق را تضمين مينمايد.

درجه ذوب: 66 درجه سانتيگراد. بسته بندي 45 گرمي.