قلم مو ها Brushes

S-U-CERAMIC-BRUSHES

Natural Hair

Ceramic Brush Natural

قلم مو از موی طبیعی سمور موجود در دو سری

نوع I کولینسکی: بصورت ساچمه دار. دارای چهار شماره : 4 ، 6 ، 8 و 10 .

نوع II روتماردر: دارای هشت شماره : 00 ، 0 ، 2 ، 4 ، 6 ، 7 ، 8 و 10 .

 

S-U-CERAMIC-BRUSHES

Synthetic Hair

Ceramic Brush synthetic

قلم مو از بهترین موهای مصنوعی موجود در چهار سری

نوع I استاندارد: دارای هشت شماره : 00 ، 0 ، 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 10 و 12 .

نوع II اکسترا: دارای هشت شماره : 00 ، 0 ، 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 10 و 12 .

نوع III قلم موی اپک : دارای دو شماره : 2 و 4 .

نوع IV پروفی : دارای شش شماره : 00 ، 0 ، 2 ، 4 ، 6 و 8 .