پد های پودر گذاری Porcelain Pads

S-U-PORCELAIN-PALETTE

Porceline Palatte

پد پودر گذاری

اندازه: 182×96

 

S-U-PAINTING-PALETTEPainting palette

 

پد استین

اندازه: 180×115