پروكسيما Proxima

Proxima
NT PROXIMA

دندان آكريلي چهار لايه. گزارش سختی برینل انجام شده توسط دانشگاه ها ثابت کند که سری دندان پروكسيما در رده بالاترين دندانهاي آكريلي از نظر کامل ترين روش پخت، سختی و ثبات رنگي ميباشند. اين دندان داراي يكي از بالاترين مقادیر سختی سطح ميباشد. ميزان سختی برینل دندان پروكسيما  29 BH می باشد. بالاترين ميزان برینل سختی پذیرفته شده جهانی برای دندانهاي آکریلی بین 23 و 29 BH است. همچنین تستهاي برش مقطعي نشان دادند که دندان پروكسيما عمق واقعی رنگ و شفافیت طبيعي رنگ در تابش نورهاي مختلف را دارا ميباشد.

 

The brinell hardness reports given by the universities prove that our acrylic teeth series have the perfect harmony of firing technique, hardness and the shades. The acrylic teeth we produce have high level hardness values. The brinell hardness value of proxima acyrlic teeth is  29 BH. The universally accepted brinell hardness values for acrylic teeth are between 23 and 29 BH. Also the macro cross section reports indicated that our acrylic teeth have realistic color depth, transparency, naturality and mamelon effects of the shades. NT technology enables to make combinations for different face forms in natural appeareance.